Doświadczenie

Informacje o prowadzeniu innych, niż opisane niżej, wybranych projektów umieszczamy w dziale Aktualności. Poza informacjami w obu działach tj. Aktualności i Doświadczenie, pozostałe projekty i działania Kancelarii możemy przedstawić, na życzenie, na indywidualnym spotkaniu.

Lista nie jest kompletna; staraliśmy się zebrać projekty reprezentujące szerokie spektrum problemów inżynierskich, technicznych i prawnych, jakie mieliśmy okazję rozwiązywać w toku świadczenia usług.

Zaznaczamy, że jedyne wiążące informacje w zakresie tych projektów są zawarte w indywidualnie opracowanych ofertach i dokumentach informacyjnych sporządzanych na żądanie.

 • Prawo budowlane i proces inwestycyjny
  od 2014 r.
  Doradzamy jednostce Skarbu Państwa przy realizacji robót hydrotechnicznych (budowa i remont umocnienia brzegu) o wartości blisko 20 mln PLN (FIDC czerwona książka). Doradztwo obejmuje również kontrakt z inżynierem kontraktu.Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.
  od 2014 r.
  Doradzamy jednostce samorządu terytorialnego w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi przy obiekcie basenu o wartości projektu przekraczającej 50 mln PLN (FIDC czerwona książka). Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.
  od 2014 r.
  Doradzaliśmy jednej z czołowych firm budowlanych w Polsce i w Europie w toku postępowania przetargowego na realizację robót hydrotechnicznych (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) na południu Polski. Wartość projektu przekracza 800 mln PLN; projekt z udziałem finansowania Banku Światowego.
  Czytaj Więcej

Uwaga: Informacja podana na stronie nie może stanowić podstawy do weryfikacji danych szczegółowych zawartych w ofertach składanych w przetargach publicznych.